§ 1 Ogólne informacje o księgarni internetowej

 1. Księgarnia internetowa Wydawnictwa Kumkamy, działająca pod adresem www.kumkamy.pl prowadzona jest przez firmę EDU ART PLUS, zarejestrowaną jako jednoosobowa działalność gospodarcza w Jaskrowie przy ulicy Częstochowskiej 163, NIP 627-233-44-80, Regon: 242732023, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 2. Księgarnia prowadzi sprzedaż książek wydawanych pod szyldem Wydawnictwo Kumkamy.

 3. Sprzedawcą jest firma EDU ART PLUS.

 4. Dane do szybkiego kontaktu ze Sprzedawcą:
  – tel. +48 889 344 919 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 (opłata za połączenie według stawek operatora Klienta),
  – adres poczty elektronicznej: wydawnictwo@kumkamy.pl,
  – formularz kontaktu dostępny na stronie Księgarni.

 5. Adres korespondencyjny Sprzedawcy:
  al. Zjednoczenia 29 m. 6
  01-838 Warszawa

 6. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  ING Bank Śląski 32 1050 1142 1000 0090 7482 3767

  7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Księgarni;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Produktów;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Księgarni;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Księgarni.

  § 2 Pojęcia używane w Regulaminie

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła przynajmniej 13 . rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Księgarni.

 2. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach księgarni internetowej www.kumkamy.pl.

 3. Księgarnia – serwis internetowy dostępny pod www.kumkamy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 4. Produkty – książki prezentowane w Księgarni.

 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy EDU ART PLUS a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Księgarni.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 3 Zasady z korzystania z księgarni internetowej

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Księgarni.

 2. Informacje podane na stronach internetowych Księgarni, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie Księgarni.

 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Księgarnia podejmuje środki techniczne I organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia takie jak przerwy w funkcjonowaniu Księgarni spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Księgarni z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Do korzystania z Księgarni, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies.

 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Księgarni należy wejść na stronę internetową www.kumkamy.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 4. Księgarnia umożliwia nabywanie Produktów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 5. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 7. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie danych potrzebnych do zrealizowania zamówienia. Te niezbędne dane to:
  a) imię i nazwisko / nazwa firmy
  b) adres dostawy
  c) e-mail
  d) telefon kontaktowy
  e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.

 8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.

 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z EDU ART PLUS Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 11. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5 Warunki dostawy

 1. Ceny produktów w Księgarni podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż 140 zł brutto. Ceną ostateczną jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  2. Rodzaje, ceny i terminy dostaw na obszarze Polski:
  a) PACZKA ORLEN: 7 złotych / czas dostawy: 1-2 dni robocze
  b) INPOST: 10 złotych / czas dostawy: 1-2 dni robocze
  c) Kurier DPD: 12 złotych / czas dostawy: 1 dzień roboczy d) odbiór osobisty jest możliwy na terenie Warszawy po uprzednim umówieniu się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem mejla – jednak Sprzedawca zastrzega, że ta forma dostawy może być dostępna tylko w niektórych lokalizacjach oraz że może być okresowo w ogóle niedostępna. Odbió osobisty jest darmowy.

  3. Dostawa poza granice Polski jest możliwa po uprzednim kontakcie Klienta ze Sprzedawcą – warunki takiej wysyłki są każdorazowo uzgadniane w korespondencji mejlowej. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji.

 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu Zamówienia.

 3. Dostawa Produktów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach, pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 4. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura. Jeśli Klient nie poprosi o wystawienie faktury papierowej, Sprzedawca prześle fakturę elektroniczną na adres mejlowy podany przy składaniu Zamówienia.

§ 6 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer konta bankowego:

  EDU ART PLUS
  ul. Częstochowska 163
  42-244 Jaskrów
  32 1050 1142 1000 0090 7482 3767
  IBAN: PL 32 1050 1142 1000 0090 7482 3767
  KOD BIC SWIFT: INGBPLPW

   


 2. b) płatnością w systemie Przelewy24;
  c) poprzez zapłatę kartą płatniczą: VISA, MasterCard.
  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres wydawnictwo@kumkamy.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres korespondencyjny firmy EDU ART PLUS:

  al. Zjednoczenia 29 m. 6
  01-838 Warszawa

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt należy zwrócić na poniższy adres:

  EDU ART PLUS

  al. Zjednoczenia 29 m. 6
  01-838 Warszawa

 3. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony Produkt. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

§ 8 Zwroty i reklamacje

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 2. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres wydawnictwo@kumkamy.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a), w przypadku stwierdzenia wady Produktu Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Księgarnia nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b), Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 5. Księgarnia odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a) jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 6. Księgarnia odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b) w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 7. Księgarnia rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

 8. Księgarnia zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

 9. Księgarnia zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

 10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

§ 9 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie Księgarni.

§ 10 Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie treści zawarte w Księgarni podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.kumkamy.pl/regulamin.